IMG-LOGO

ปีงบประมาณ 2564

โครงการยกระดับการศึกษาในท้องถิ่นด้วยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

        - อาจารย์ณัฐปภัสร์ พงษ์โพนเพ็ก หัวหน้าโครงการ

เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 0 Kb


โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาพร ทองผุด หัวหน้าโครงการ

เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 0 Kb


โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี

  อาจารย์ ดร. ธนภูมิ ชาติดี หัวหน้าโครงการ

เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 0 Kb


โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

        - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาพร ทองผุด หัวหน้าโครงการ

เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 0 Kb