เอกสารทวนสอบ

ID รายละเอียดเอกสาร ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ce_form.docx
2 แบบสำหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา กระบวนวิชาและระดับหลักสูตร Verification_form.doc
3 คู่มือ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา Verification_59.docx
4 ระบบทวนสอบ (Flow Chart) SystemVerification_59.docx

แบบสำหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา
กระบวนวิชาและระดับหลักสูตร

ชื่อเอกสาร ผู้เกี่ยวข้อง/ดำเนินการ ดาวน์โหลด
แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปรับคำถามตามผลการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร หรือประเมินด้วยแบบอื่น) ใช้เอกสารอื่นแทนได้ - ทส. 01 นักศึกษา
แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับกระบวนวิชา - ทส. 02 อาจารย์ผู้สอน/สาขาวิชา
แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป- ทส. 03 อาจารย์ผู้สอน/สาขาวิชา
แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับกระบวนวิชา (สำหรับผู้ประเมินรายบุคคล) - ทส. 04 คณะกรรมการทวนสอบ
แบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ - ทส. 05 คณะกรรมการทวนสอบ
แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา - ทส. 06 คณะกรรมการทวนสอบ
แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา - ทส. 07 สาขาวิชา
แบบสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา - ทส. 08 ฝ่ายวิชาการคณะ