บัญชีรายชื่อผลงานทางวิชาการ-มนุษย์

บัญชีรายชื่อผลงานทางวิชาการ-มนุษย์ :: โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


บัญชีรายชื่อโครงการวิจัย

บัญชีรายชื่อโครงการวิจัย :: โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


การส่งเสริมชุมชนให้มีทักษะความรู้เกี่ยวกับ การบรรเลงเพลงย่่าเที่ยง

การส่งเสริมชุมชนให้มีทักษะความรู้เกี่ยวกับ การบรรเลงเพลงย่่าเที่ยง :: โดย รศ.พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล อ.เทอดพงศ์ วรรณวงค์ และ อ.วิรัตน์ เจริญผ่อง สาขาวิชาดนตรีศึกษา


การส่งเสริมชุมชนให้มีทักษะความรู้ การบรรเลงเพลงมาร์ชของแตรวงชาวบ้านท่ามะขาม

การส่งเสริมชุมชนให้มีทักษะความรู้ การบรรเลงเพลงมาร์ชของแตรวงชาวบ้านท่ามะขาม :: โดย รศ.พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล สาขาวิชาดนตรีศึกษา


การประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :: โดย สมคิด ดวงจักร


ปัญหาการใช้ดุลพินิจการตีความการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พศ. 2551

ปัญหาการใช้ดุลพินิจการตีความการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พศ. 2551 :: โดย ยุพยงค์ วิงวร


การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง :: โดย นุกูล ธรรมจง