แบบฟอร์ม

ID รายละเอียดเอกสาร ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 SAR_2559.doc
3 แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพสาขาวิชา-คณะ-ปีการศึกษา2559 Guideline_Work_2559.docx
4 แนวปฏิบัติการตรวจประเมินในระดับสาขาวิชา-คณะ-มหาวิทยาลัยปีการศึกษา2559 Guideline_Practice_2559.docx
5 เป้าหมายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้-ประจำปีการศึกษา-2559ระดับหลักสูตร Guideline_Goals_2559.docx
6 แบบฟอร์มปรับปรุง เพื่อการทำ SAR 59 SAR_2559_EDIT.doc
7 จำนวนนักศึกษาคงอยู่ตามสาขาวิชา และรายงานสรุปการประเมินนักศึกษา ตามโปรแกรมวิชา ประจำปีการศึกษา 2559 assess.pdf
8 แนวทางการกรอกรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร Guidelines_report.doc