แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

ID รายละเอียดเอกสาร ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายวิชาการ) docMcru0002.zip
2 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายสนับสนุน) docMcru0003.zip

เอกสารอื่นๆ

ID รายละเอียดเอกสาร ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ใบสมัครสำหรับอาจารย์พิเศษ special_instructor.pdf
2 คู่มือรายงานผลโครงการบริการวิชาการ manual_projects.docx
3 กนผ.08-แบบคำของบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2560 knp_08.docx
4 ตัวอย่างบันทึกขอความอนุมัติโครงการ ex_projects.docx
5 แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ-ปีงบประมาณ-2562 projects_2562.doc
6 แบบสำรวจความต้องการรับบริการทางวิชาการ require.doc
7 แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น (ค่าครุภัณฑ์) 2562 E3_2562.docx
8 แนวปฏิบัติการเปิดหลักสูตรใหม่ ปรับปรุงหลักสูตร และปิดหลักสูตร NDC_maj.pdf
9 หลักเกณฑ์การคิดภาระงานของผู้ดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ ass_doc.PDF

แผน

ID รายละเอียดเอกสาร ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 บทสรุปผู้บริหารแผน 4 ปี 01.pdf
2 การเชื่องโยงประเด็นยุทธศาสตร์คณะ 02.pdf
3 แผนพัฒนาคณะมนุษย์ปี57-60 03.pdf
4 แผนปฏิบัติราชการต่อคณะมนุุษย์ 04.pdf
5 สารบัญ 05.pdf