รายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในShowing 1-20 of 70 items.
#ตำแหน่งชื่อสกุลวุฒิการศึกษา 
1อาจารย์อาจารย์นิตยาเรืองมากวท.ม.
2อาจารย์อาจารย์ ดร.สงวนศรีโทรอคPh.D.
3อาจารย์อาจารย์จิระวัฒน์หวังประกอบกุลปริญญาโท
4ผศ.ผศ.ดร.กิตติคมคาวีรัตน์ปร.ด.
5อาจารย์อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียดกศ.ด.การบริหารการศึกษา
6ผศ.ผศ.รักตวรรณ ศิริถาพรคศ.บ.การศึกษาปฐมวัย
7ผศ.ผศ.วิจิตรา เงินบาทกศ.ม.
8อาจารย์อาจารย์นุกูล ธรรมจง กศ.ม., ศศ.ม.
9ผศ.ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์รปด.รัฐประศาสนศาสตร์
10ผศ.ผศ.เบญจา ลิขิตยิ่งวราศศ.ม.
11อาจารย์อาจารย์จิตคุปต์ ละอองปลิว วท.ม.
12อาจารย์อาจารย์เนตรตะวันโสมนามศศ.ม.
13ผศ.ผศ.อุรารัตน์วงศ์ศิลป์ปริญญาโท
14อาจารย์อาจารย์ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์ ปริญญาโท
15อาจารย์อาจารย์ประไพรจันทะบัณฑิต ปริญญาโท
16ผศ.ผศ.ปรียาพร ทองผุด ปริญญาโท
17ผศ.ผศ.ดร.จีรพรรณนิลทองคำปริญญาเอก
18ผศ.ผศ.ไพบูลย์วรรณ จิตพัฒนกุลกศ.ม.
19อาจารย์อาจารย์ชนกพร ขาวคำ ปริญญาโท
20อาจารย์อาจารย์ประภัสสร มีน้อย ปริญญาโท