รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรShowing 1-20 of 390 items.
#ตำแหน่งดรชื่อ-นามสกุลสถาบัน 
1ศาสตราจารย์ดร.วิเชียร มากตุ่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2รองศาสตราจารย์ดร.ชัชจริยา ใบลีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3รองศาสตราจารย์ดร.รัชนา ศานติยานนท์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4รองศาสตราจารย์ดร.จรัส สว่างทัพมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5รองศาสตราจารย์ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
6รองศาสตราจารย์ดร.ยุวดี รอดจากภัยมหาวิทยาลัยบูรพา
7รองศาสตราจารย์ดร.เดชา พวงดาวเรืองมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
8รองศาสตราจารย์ดร.เสมอ ถาน้อยมหาวิทยาลัยนเรศวร
9รองศาสตราจารย์ดร.สุพล อนันตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10รองศาสตราจารย์ดร.ประณัฐ โพธิยะราชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11รองศาสตราจารย์ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12รองศาสตราจารย์สยาม คาปรีดาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
13รองศาสตราจารย์สุภาวดี เครือโชติกุลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
14รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
15รองศาสตราจารย์ประภากร แก้ววรรณามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16รองศาสตราจารย์วาริศา พลายบัวมหาวิทยาลัยรามคาแหง
17รองศาสตราจารย์คณิตา ตังคณานุรักษ์มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นวลฉวี แสงชัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
20ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์