หน้าหลัก ศิษย์เก่า ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร คลังสื่อการเรียนรู้ เข้าสู่ระบบ

คณะฯผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล : อ.ชดาทิพ ชูจิตร
ตำแหน่ง : คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2560-ปัจจุบัน
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.จีรญาร์ นิลทองคำ
ตำแหน่ง : คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2556-2560
ชื่อ-สกุล : ผศดร.สมคิด ดวงจักร์
ตำแหน่ง : คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2552-2556
ชื่อ-สกุล : รศ.พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง : คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2548-2552
ชื่อ-สกุล : รศ.สุทิน สนองผัน
ตำแหน่ง : คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2547-2548
ชื่อ-สกุล : รศ.ประวิทย์ วิกรัยพัฒน์
ตำแหน่ง : คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2542-2547
ชื่อ-สกุล : อ.ดร.กรุณา ปริปุรณะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะวิชา
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2535-2539
ชื่อ-สกุล : รศ.ประวิทย์ วิกรัยพัฒน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะวิชา
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2531-2535
ชื่อ-สกุล : ผศ.เทวี สรรยาธิปัติ
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะวิชา
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2525-2531
ชื่อ-สกุล : อาจารย์บัณฑิต อ่ำบุญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะวิชา
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2523-2525
ชื่อ-สกุล : รศ.ชัชวาล ศรีจันทรโครต
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะวิชา
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2519-2523
Copyright @ 2018 Faculty of Humanities and Social Sciences, Developed by Chanwit Duangbupha