หน้าหลัก ศิษย์เก่า ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร คลังสื่อการเรียนรู้ เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลอาจารย์บุคลากร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สุนิสา สิงแสง
พรอาภา สุวรรณสิทธ์
นักวิชาการศึกษา
อัจฉรา โกญจนาท
พรรวินท์ ธรรมมานุกิจเจริญ
ครรชิต สระทอง
นางสาวอรพรรณ ปลื้มประดิษฐ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชาญวิทย์ ดวงบุผา
หัวหน้าสำนักงาน
สวงค์ พ่อค้า
Copyright @ 2018 Faculty of Humanities and Social Sciences, Developed by Chanwit Duangbupha