หน้าหลัก ศิษย์เก่า ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร คลังสื่อการเรียนรู้ เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลอาจารย์บุคลากร

นิติศาสตร์
อาจารย์สมชาติ เกตุพันธ์
ประธานสาขา
ผศ.อภิรัตน์ โกสุมา
อาจารย์ณัชญากัญจน์ รัตนวรกานต์
ผศ.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ
อาจารย์ชดาทิพ ชูจิตร
อาจารย์ยุพยงค์ วิงวร
อาจารย์สุธี อังศุชัยกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี
ประธานสาขา
อาจารย์ ดร.ยุทธจักร งามขจิต
ผศ.ดร.จีรญาน์ นิลทองคำ
อาจารย์ประสิทธิ์ โสมนัส
อาจารย์วัลภา รัศมีโชติ
สังคมศึกษา
อาจารย์จิตคุปต์ ละอองปลิว
ประธานสาขา
รศ.สุทิน สนองผัน
อาจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ ธนัชพรพงศ์
อาจารย์นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์
อาจารย์วิธัญญา แซ่ล้อ
ดนตรีศึกษา
รศ.พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล
ประธานสาขา
อาจารย์วิรัตน์ เจริญผ่อง
อาจารย์ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง
อาจารย์เทอดพงศ์ วรรณวงค์
อาจารย์ธีรวัฒน์ วรรณเลิศ
ภาษาไทย
อาจารย์วรรณนิสา ปานพรม
ประธานสาขา
ผศ.ไพบูลย์วรรณ จิตพัฒนกุล
อาจารย์ปุณย์จรีย์ สรสีสม
ผศ.ปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ
อาจารย์กษริน วงศ์กิตติชวลิต
อาจารย์ศิริพร งามขจิต
ศิลปะศึกษา
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี
ประธานสาขา
ผศ.ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์
ผศ.ปรียาพร ทองผุด
อาจารย์ชัชวาล อินทรปาลิต
อาจารย์พาสนา แดงจันทร์
อังกฤษธุรกิจ
ผศ.ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์
ประธานสาขา
ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์
อาจารย์ ดร.โอภาส หรสิทธิ์
อาจารย์ดุจปรารถนา อรุณฉาย
อาจารย์นภธีรา จวอรรถ
อาจารย์พิเชฐ สัตย์วินิจ
อาจารย์กานต์ณรงค์ สอนสกุล
อาจารย์ศราวุฒิ บุตรดาวงค์
การพัฒนาชุมชน
อาจารย์เนตรตะวัน โสมนาม
อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข
ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
อาจารย์ประภัสสร มีน้อย
อาจารย์ภาณิกานต์ คงนันทะ
ภาษาจีน
อาจารย์ภานุกรณ์ จันทร์สว่าง
อาจารย์ชนกพร ขาวคำ
อาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต
อาจารย์อาทิตย์ธเนศ อุไรกุล
อาจารย์ณัฐปภัสร์ พงษ์โพนเพ็ก
อาจารย์นุกูล ธรรมจง
อาจารย์ ดร.กฤษดา กฤตเมธกุล
รัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท)
ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์
ประธานสาขา
หมวดศึกษาทั่วไป
Copyright @ 2018 Faculty of Humanities and Social Sciences, Developed by Chanwit Duangbupha