หน้าหลัก ศิษย์เก่า ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร คลังสื่อการเรียนรู้ เข้าสู่ระบบ

แนะนำคณะฯ

ปรัชญา (Philosophy)

สร้างบัณฑิตของพระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

 


วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ สร้างงานวิจัยและการดำเนินงาน ตามยุธศาสตร์ชาติที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย

 


พันธกิจ

ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานโครงการพระราชดำริ และพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย


ประเด็นยุทธศาสตร์

1.การบริการวิชาการและทำนุบำรงศิลปวัฬนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2.การผลิตและพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.การยกระดับคุณภาพการศึกษา

4.สร้างงานวิจัยเพเื่อการพัฒนาท้องถิ่น

5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

Copyright @ 2018 Faculty of Humanities and Social Sciences, Developed by Chanwit Duangbupha