หน้าหลัก ศิษย์เก่า ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร คลังสื่อการเรียนรู้ เข้าสู่ระบบ
สัมนาเรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการวิชาการ

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดสัมนา "เชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ"
ให้กับอาจารย์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


2018/JUN/13 09:31 354 CHANWITDUA
Copyright @ 2018 Faculty of Humanities and Social Sciences, Developed by Chanwit Duangbupha