หน้าหลัก ศิษย์เก่า ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร คลังสื่อการเรียนรู้ เข้าสู่ระบบ
โครงการอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับศิษย์เก่า

โครงการอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับศิษย์เก่า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการอบรมอาชีพให้กับศิษย์เก่า

ณ อาคารเทคโนโลยีการอาหาร ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 


2018/MAY/11 06:28 392 CHANWITDUA
Copyright @ 2018 Faculty of Humanities and Social Sciences, Developed by Chanwit Duangbupha