หน้าหลัก ศิษย์เก่า ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร คลังสื่อการเรียนรู้ เข้าสู่ระบบ
ทุนการศึกษาจากผู้มีจิตเมตตา

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

เรื่อง   ทุนการศึกษาจากผู้มีจิตเมตตา

___________________________

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับทุนการศึกษาจากผู้มีจิตเมตตา โดยจัดสรรให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๕ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท  เพื่อให้การพิจารณาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

  • คุณสมบัติของผู้สมัคร

     ๑.๑  นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๑.๒  มีผลการเรียนดี

     ๑.๓  มีความประพฤติดี

     ๑.๔  มีจิตอาสา

     ๑.๕  ขาดแคลนคุณทรัพย์

  • วิธีการสมัคร

     ๒.๑  นักศึกษาขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ชัดเจน และส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     ๒.๒  เข้ารับการสัมภาษณ์พิจารณาทุน ตามวัน เวลาที่กำหนด

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๒

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ  สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ทุน

เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน วันพุธที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๒

ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมกระดังงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์และเพจเฟสบุ๊คของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๒ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒


2019/SEP/02 13:50 149 ATCHARA
Copyright @ 2018 Faculty of Humanities and Social Sciences, Developed by Chanwit Duangbupha