หน้าหลัก ศิษย์เก่า ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร คลังสื่อการเรียนรู้ เข้าสู่ระบบ
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

เรื่อง  โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

___________________________

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญของประเพณีวันลอยกระทง อีกทั้ง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โครงการนี้ยังได้กำหนดให้มีการจัดการประกวดการประดิษฐ์กระทง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • กำหนดการจัดการประกวด       วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 • แนวคิดการประกวด                 สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
 • สถานที่จัดการประกวด             ลานไทร อาคาร ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประเภทกระทงที่จัดการประกวด
  • กระทงประเภทสวยงาม
  • กระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์
 • คุณสมบัติของผู้จัดส่งกระทงเข้าประกวด
  • เป็นนักศึกษา (ภาคปกติ) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกชั้นปี
  • ส่งในนามของสาขาวิชา ไม่จำกัดทีม ๆ ละ ๓ คน
 • หลักฐานในการสมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชน และบัตรประจำตัวนักศึกษา                 จำนวน  ๑  ฉบับ
  • ใบสมัครตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำหนด     จำนวน  ๑  ฉบับ
 • กำหนดส่งใบสมัคร
  • ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ภายในเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. (หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)
  • ส่งใบสมัครที่สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • กำหนดการในการลงทะเบียน

         วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ลงทะเบียนพร้อมอุปกรณ์การประดิษฐ์กระทงให้พร้อม ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. และเริ่มการประกวดการทำกระทง เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ลานคุณธรรม

 • การแต่งกาย

         นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดจะต้องแต่งกายสุภาพเท่านั้น โดยเฉพาะผู้ขึ้นรับรางวัล

 • กติกาประกวดกระทง
  • ประเภทสวยงาม
 • ขนาดกระทงต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๑๐ นิ้ว
 • โครงสร้างและวัสดุประกอบการตกแต่ง ประดับลวดลาย สามารถใช้ได้ทั้งวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ โดยเน้นเป็นวัสดุธรรมชาติให้มากที่สุด
 • กระทงต้องสื่อความหมายและการแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทยที่แสดงถึงการอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง
 • กระทงต้องสามารถลอยน้ำได้อย่างสวยงามด้วยตัวเอง และเคลื่อนที่ได้ โดยจะทำการทดสอบการลอยของกระทงก่อนการตัดสิน
 • กระทงที่จัดส่งประกวดต้องแจ้งไว้ในใบสมัครอย่างชัดเจนถึงชื่อผู้ส่ง และจะต้องเสร็จเรียบร้อยภายในวัน เวลา ที่กำหนด
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ประเภทความคิดสร้างสรรค์
 • ขนาดกระทงต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๑๐ นิ้ว
 • โครงสร้างและวัสดุที่ใช้เป็นกระทงจะใช้วัสดุธรรมชาติหรือสังเคราะห์ก็ได้
 • กระทงจะต้องแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์โดยต้องมีการนำเสนอแนวความคิดเสนอต่อคณะกรรมการ
 • กระทงต้องสามารถลอยน้ำได้อย่างสวยงามด้วยตัวเอง และเคลื่อนที่ได้ โดยจะทำการทดสอบการลอยของกระทงก่อนการตัดสิน
 • กระทงที่จัดส่งประกวดต้องแจ้งไว้ในใบสมัครอย่างชัดเจนถึงชื่อผู้ส่ง และจะต้องเสร็จเรียบร้อยภายในวัน เวลา ที่กำหนด
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เกณฑ์การให้คะแนน
  • ประเภทสวยงาม
 • ความสวยงาม และความประณีต                        ๒๐    คะแนน
 • การเลือกวัสดุจากธรรมชาติ                              ๑๐    คะแนน
 • การสื่อความหมายและความเป็นเอกลักษณ์ไทย    ๑๐    คะแนน
 • การทรงตัวและเคลื่อนที่ในน้ำ                             ๕    คะแนน
 • การเลือกใช้สีในการประดับตกแต่ง                       ๕    คะแนน
  • ประเภทความคิดสร้างสรรค์
 • มีความคิดสร้างสรรค์                                      ๒๐    คะแนน
 • การเลือกวัสดุได้อย่างเหมาะสม                        ๑๐    คะแนน
 • การสื่อความหมาย                                        ๑๐    คะแนน
 • การทรงตัวและเคลื่อนที่ในน้ำ                            ๕    คะแนน
 • การเลือกใช้สีในการประดับตกแต่ง                      ๕    คะแนน
 • ข้อกำหนดทั่วไป
 • กระทงจะต้องไม่มีอุปกรณ์ สัญลักษณ์ ข้อความ หรือสิ่งอื่นใด ที่แสดงเจตนาให้เกิดความเสียหายต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย หรือล้อเลียน เสียดสีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
 • กระทงทุกประเภทอนุญาตให้นำกลับได้ ภายหลังการประกาศผลการตัดสินทั้ง ๒ ประเภท เป็นที่เรียบร้อย
 • จัดเตรียมอุปกรณ์การประดิษฐ์ให้พร้อม และเริ่มการประกวดการทำกระทง ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เท่านั้น ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ลานคุณธรรม
 • การตัดสิน
  • การตัดสินกระทงทุกประเภทของคณะกรรมการ จะดำเนินงานในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่มีสิทธิ์ประท้วงคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • ในกรณีที่มีปัญหาในการใช้หลักเกณฑ์นี้ ให้คณะกรรมการจัดการประกวดเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
 • รางวัลการประกวด
  • รางวัลการประกวดกระทง ประเภทสวยงาม
 • รางวัลชนะเลิศ                    รางวัลเงินสด      จำนวน   ๑,๐๐๐      บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑      รางวัลเงินสด     จำนวน    ๗๐๐      บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒      รางวัลเงินสด     จำนวน    ๕๐๐      บาท
 • รางวัลชมเชย                      รางวัลเงินสด      จำนวน    ๓๐๐      บาท
  • รางวัลการประกวดกระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์
 • รางวัลชนะเลิศ                    รางวัลเงินสด      จำนวน   ๑,๐๐๐      บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑      รางวัลเงินสด     จำนวน    ๗๐๐      บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒      รางวัลเงินสด     จำนวน    ๕๐๐      บาท
 • รางวัลชมเชย                      รางวัลเงินสด      จำนวน    ๓๐๐      บาท
เอกสารแนบ

2018/NOV/09 09:19 338 ATCHARA
Copyright @ 2018 Faculty of Humanities and Social Sciences, Developed by Chanwit Duangbupha