หน้าหลัก

ฐานข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ และผลการดำเนินงาน

ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


# ชื่องาน ประเภท ผู้แต่ง พ.ศ.
1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าจกไทยวนจากบ้านรางบัว ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รายงานผลการดำเนินงาน นายรุ่งเกียรต สัสดี และคณะ 2562
2 การส่งเสริมชุมชนให้มีทักษะความรู้เกี่ยวกับ การบรรเลงเพลงย่่าเที่ยง งานวิจัย รศ.พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล อ.เทอดพงศ์ วรรณวงค์ และ อ.วิรัตน์ เจริญผ่อง สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2561
3 การส่งเสริมชุมชนให้มีทักษะความรู้ การบรรเลงเพลงมาร์ชของแตรวงชาวบ้านท่ามะขาม งานวิจัย รศ.พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2561
4 ปัญหาการใช้ดุลพินิจการตีความการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พศ. 2551 งานวิจัย ยุพยงค์ วิงวร 2561
5 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง งานวิจัย นุกูล ธรรมจง 2561