LERNING DATA MEDIA

คลังสื่อการเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ Click


PRESENT -ACTIVE LERNING


สื่อและมีเดีย

นักศึกษาจงวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วสรุปข้อเท็จจริง

เนื้อหาด้าน : กฏหมาย

การศึกษาวัฒนธรรมการทอผ้าจกชาวไทยวนราชบุรี

เนื้อหาด้าน : ภาษาและวัฒนธรรม

ชื่อหมู่บ้านใน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ในเชิงภาษาและเชิงพื้นที่

เนื้อหาด้าน : ภาษาและภูมิศาสตร์

การสร้างหนังสืออ่านประกอบเพือแก้ปัญหาทักษะการออกเสียงคำควบกล้ำ

เนื้อหาด้าน : ภาษาศาสตร์

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร


เนื้อหาด้าน : ภาษาศาสตร์

สุภาษิตจีน -1


เนื้อหาด้าน : ภาษาศาสตร์

สุภาษิตจีน -2

เนื้อหาด้าน : ภาษาศาสตร์

สุภาษิตจีน -3

เนื้อหาด้าน : ภาษาศาสตร์

ประเด็นศึกษาในทางการเมืองการปกครอง

เนื้อหาด้าน : การเมืองการปกครอง
โครงการ

โครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกฯ

โดย : สาขาวิชาภาษาไทย
Download :