แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อระบบการดูแลนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ตอนที่ 1
  1.เพศ ชาย หญิง
  2.ชั้นปีที่ ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5
ตอนที่ 2
รายการ ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1. การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
  1.1 มีอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ
  1.2 อาจารย์มีความเป็นกันเอง ทำให้นักศึกษากล้าเข้าพบ เพื่อขอคำปรึกษา
  1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่นักศึกษา และซักถามความเป็นอยู่อย่างสม่ำเสมอ
  1.4 อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ และปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่
  1.5 เมื่อมีปัญหาในการเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือและให้คำแนะนำ
  1.6 อาจารย์ที่ปรึกษาติดต่อกับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
  1.7 มีแบบฟอร์มและมีการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์แก่นักศึกษาที่ไม่สามารถมารับบริการคำปรึกษาได้ด้วยตนเอง ที่สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
  2.1 นักศึกษาสามารถรับรู้ข่าวสารได้หลายช่องทาง เช่น เช่น เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ จดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ วิทยุ ฯลฯ
  2.2 ข้อมูลข่าวสารมีความทันสมัย หลากหลายและเป็นประโยชน์
  2.3 มีการบริการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  2.4 มีการบริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและแหล่งทุนการศึกษาต่อ
  2.5 มีการบริการข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  2.6 มีการบริการข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานระหว่างแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
3. การจัดบริการให้คำปรึกษาของคณะ
  3.1 ความเหมาะสมของห้องให้คำปรึกษา
  3.2 ความเหมาะสมของการติดต่อผ่านช่อง ทางออนไลน์
  3.3 มีระบบและขั้นตอนการให้คำปรึกษา
  3.4 มีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ
  3.5 ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
  3.6 เจ้าหน้าที่สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างตรงประเด็น
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม