IMG-LOGO

โครงการ

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2564
โครงการยกระดับการศึกษาในท้องถิ่นด้วยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

        - อาจารย์ณัฐปภัสร์ พงษ์โพนเพ็ก หัวหน้าโครงการ


โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาพร ทองผุด หัวหน้าโครงการ


โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี

  อาจารย์ ดร. ธนภูมิ ชาติดี หัวหน้าโครงการ


โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

        - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาพร ทองผุด หัวหน้าโครงการ