IMG-LOGO

แผน/รายงาน

รายงานการเบิกจ่าย
รายงานการเบิกจ่าย 2564


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา


สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี


แผนเกี่ยวกับพัสดุ
จัดซื้อ


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565


แผนปฏิบัติราชการ

แผนกลยุทธ์

แผนการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2565


แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการด้านการเงิน


แผนยุทธศาสตร์
(2563-2565) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ 3 ปี


แผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย