IMG-LOGO

โครงสร้าง

โครงสร้างการบฏิบัติงาน
โครงสร้างการบฏิบัติงานโครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน


โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กร


คณะกรรมการบริหารคณะฯ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ

อาจารย์ ดร.ธนภูมิ   ชาติดีประธานกรรมการ
อาจารย์เนตรตะวันโสมนามกรรมการ
อาจารย์ ดร.ชนกพรขาวคำกรรมการ
อาจารย์ ศราวุฒิบุตรดาวงค์กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณย์จรีย์สรสีสมกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์สุกแก้วมณีกรรมการ
อาจารย์ ดร.ณัชญากัญจน์รัตนวรกานต์กรรมการ
อาจารย์ ดร.ยุทธจักรงามขจิตกรรมการ
อาจารย์นิติพัฒน์แก้วประสิทธิ์กรรมการ
อาจารย์ธีระวัฒน์วรรณเลิศกรรมการ
อาจารย์ณัฐปภัสร์พงษ์โพนเพ็กกรรมการ
อาจารย์ภาณิกานต์คงนันทะกรรมการ
นางสาวอรพรรณปลื้มประดิษฐ์กรรมการ
นางสาวพิมพิกาอุทัยแสนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการประจำคณะฯ
คณะกรรมการประจำคณะฯ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานกรรมการ
อาจารย์ เนตรตะวัน โสมนามรองคณบดีรองประธานกรรมการ
พระครูภาวนาโชติคุณ ชุตินฺธโร (แซ่ลิ้ม)ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
ดร.อมรพิมล พิทักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
ดร.ณัทพล ชินกุลกิจนิวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
อาจารย์ ดร.ณัชญากัญจน์ รัตนวรกานต์ผู้แทนสาขาวิชากรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณย์จรีย์ สรสีสมผู้แทนสาขาวิชากรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สมพงษ์เจริญผู้แทนจากคณาจารย์ประจำกรรมการ
อาจาารย์จิตคุปต์ ละอองปลิวผู้แทนจากคณาจารย์ประจำกรรมการ
นายสวงค์ พ่อค้าปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดีเลขานุการ


ทีมผู้บริหารปัจจุบัน
ทีมผู้บริหารปัจจุบัน
อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี

ตำแหน่งบริหาร   : คณบดี

เบอร์โทรศัพท์ : 032-720545

มือถือ : 0997826993

อีเมล : tanapoom244@gmail.comอาจารย์เนตรตะวัน โสมนาม

เบอร์โทรศัพท์ : 032-720545

มือถือ : 091-8862937

อีเมล: nettawansom@mcru.ac.th

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อาจารย์ ดร.ชนกพร ขาวคำ

เบอร์โทรศัพท์ : 032-720545

มือถือ : 081-8655945

อีเมล: snow_princess3@hotmail.com

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ


อาจารย์ศราวุฒิ บุตรดาวงค์

เบอร์โทรศัพท์ : 032-720545

มือถือ : 0867511110

อีเมล: o_off22@hotmail.com

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ธีระวัฒน์ วรรณเลิศ

ประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา
email : ball_tuba@yahoo.com            โทร : 062-8149152

อาจารย์ ภาณิกานต์ คงนันทะ

ประธานสาขาวิชาการจัดการชุมชน

email : panikarn.sue@gmail.com     

โทร : 087-4808772

อาจารย์ ณัฐปภัสร์ พงษ์โพนเพ็ก

ประธานสาขาวิชาภาษาจีน

email : natpaphatpho@mcru.ac.th

โทร : 091-6964914

อาจารย์ นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์

ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา
email : Kps.nitipat@gmail.com         โทร : 096-9064679

ผศ. ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี

ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา
email : maskcy28@hotmail.com         โทร : 089-7366256

อาจารย์ ดร. นภธีรา จวอรรถ

ประธานสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ

email : nopthira.j@gmail.com     โทร :  086-3934130     

อาจารย์ ดร. ยุทธจักร งามขจิต

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

email : muk631@hotmail.com       โทร : 086-5908271

อาจารย์ ดร. ณัชญากัญจน์ รัตนวรกานต์

ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์
email : nashayagal@gmail.com

โทร : 061-2949955


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณย์จรีย์ สรสีสม

ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

email : puncharee82@hotmail.com

โทร : 086-8016805