IMG-LOGO

เกี่ยวกับคณะ

ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหารอาจารย์ ดร. ธนภูมิ ชาติดี

ตำแหน่ง : คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2564-ปัจจุบัน


ผศ.ชดาทิพ ศุภสุวรรณ

ตำแหน่ง : คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2560-2564


ผศ.ดร.จีรญาร์ นิลทองคำ

ตำแหน่ง : คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2556-2560


ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์

ตำแหน่ง : คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2552-2556


รศ.พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล

ตำแหน่ง : คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2548-2552


รศ.สุทิน สนองผัน

ตำแหน่ง : คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2547-2548


รศ.ประวิทย์ วิกรัยพัฒน์

ตำแหน่ง : คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2542-2547


อ.ดร.กรุณา ปริปุรณะ

ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะวิชา

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2535-2539


รศ.ประวิทย์ วิกรัยพัฒน์

ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะวิชา

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2531-2535


ผศ.เทวี สรรยาธิปัติ

ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะวิชา

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2525-2531


อาจารย์บัณฑิต อ่ำบุญ

ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะวิชา

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2523-2525


รศ.ชัชวาล ศรีจันทรโครต

ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะวิชา

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง : 2519-2523อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่


(1)แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล

(2)ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

(3)เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม ของท้องถิ่นและของชาติ

(4)เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน นักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสํานึกประชาธิปไตยคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

(5)เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ

(7)ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นรวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

(8) ศึกษา วิจัยส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


พันธกิจ
พันธกิจ

ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานโครงการพระราชดำริ และพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย


วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ สร้างงานวิจัยและการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย


ปรัชญา (Philosophy)

สร้างบัณฑิตของพระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน


ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

เดิมเรียกว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ต่อมาในปี


พ.ศ.2519 วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้จัดแบ่งส่วนราชการภายใน โดยแบ่งคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ออกเป็น 12 ภาควิชา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2519 คือ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาปรัชญาและ ศาสนา ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาสหกรณ์ ภาควิชาศิลปศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง ภาควิชาสังคมวิทยา และภาควิชาภูมิ- ศาสตร์ ล่วงมาจนกระทั่ง


พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครูฉบับที่ 2 ประกอบกับได้ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวัน ที่ 12 มีนาคม 2530 แบ่งคณะวิชาของวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงออกเป็น 4 คณะวิชา โดยเพิ่มคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้นมาส่งผลให้คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องโอน ภาควิชาสหกรณ์ไปสังกัดคณะวิทยาการจัดการ จึงเหลือภาควิชาที่สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 ภาควิชา ในช่วงที่เรียกว่าคณะวิชานี้ ผู้บริหารสูงสุดของคณะวิชาก็คือ หัวหน้าคณะวิชา หัวหน้าคณะวิชาคนแรก ก็คือรองศาสตราจารย์ชัชวาล ศรีจันทรโคตร การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี


พ.ศ. 2538 เมื่อวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้เปลี่ยนเป็น สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2538 ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงหลายประการด้วยกัน เช่น ยกสถานะจาก วิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดก็เปลี่ยนจากตำแหน่งอธิการเป็นอธิการบดี คณะวิชาเปลี่ยน เป็นคณะ จากจุดนี้จึงเกิดเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้บริหารคณะก็เปลี่ยนจากหัวหน้าคณะเป็น คณบดีและที่สำคัญส่งผลให้สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสามารถทำการเรียนการสอนได้ถึงระดับปริญญาเอก ในช่วงปลายปีการศึกษา


พ.ศ.2541 สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ยกเลิกการบริหารวิชาการแบบภาควิชามา เป็นการบริหารวิชาการในรูปของโปรแกรมวิชา ซึ่งส่งผลให้การบริหารงานวิชาการของคณะอยู่ในรูปของโปรแกรมวิชา และมีสำนักงานเลขานุการคณะเป็นหน่วยสนับสนุน คณะได้เริ่มให้ความสำคัญและจัดทำระบบมาตรฐานเพื่อการ ประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 โดยการกำหนดให้คณาจารย์ในคณะ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วม กันกำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของ คณะและได้มีการปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง แต่ส่วน ใหญ่ก็ไม่แตกต่างจากที่ร่วมกันกำหนดไว้แต่เดิมมากนัก การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้มีการยกสถานะของ สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ


พ.ศ. 2547 ที่มีประกาศให้แบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ออกเป็น 9 หน่วยงาน คือ 4 คณะ 4 สำนักและ 1 สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการ จัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถาบันวิจัยและพัฒนา การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ส่งผลให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสถานภาพสูงขึ้น คือ มีสถานะเป็นกองเมื่อเทียบ กับหน่วยราชการทั่วไป จึงมีความคล่องตัวและเป็นอิสระมากขึ้น ในการดำเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การสอนหรือ การผลิตบัณฑิตการวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม