IMG-LOGO

อาจารย์และบุคลากร

สำนักงานคณะ
บุคลากรในสำนักงานนายสวงค์ พ่อค้า

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดี


นางสาวสุนิสา สิงแสง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


อัจฉรา โกญจนาท

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา


นางสาวพรอาภา สุวรรณสิทธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวพรรวินท์ ธรรมมานุกิจเจริญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา


นายครรชิต สระทอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวอรพรรณ ปลื้มประดิษฐ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวศิริรัตน์ บุรีรัตน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา


นางสาวพิมพิกา อุทัยแสน

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาจีนอาจารย์ณัฐปภัสร์ พงษ์โพนเพ็ก

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งบริหาร : ประธานสาขา

อาจารย์ ณัฐปภัสร์ พงษ์โพนเพ็ก

email : natpaphatpho@mcru.ac.th

โทร : 091-6964914


อาจารย์ ดร.ชนกพร ขาวคำ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดี

เบอร์โทรศัพท์ : 032-720545

มือถือ : 081-8655945

อีเมล : snow_princess3@hotmail.com


อาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ภานุกรณ์ จันทร์สว่าง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ภานุกรณ์ จันทร์สว่าง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤษดา กฤตเมธกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ ดร.นุกูล ธรรมจง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา
สาขาวิชาศิลปศึกษาผศ.ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งบริหาร : ประธานสาขา

email : maskcy28@hotmail.com         

โทร : 089-7366256


ผศ.ปรียาพร ทองผุด

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


ผศ.ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ชัชวาล อินทรปาลิต

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์พาสนา แดงจันทร์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาดนตรีอาจารย์ธีระวัฒน์ วรรณเลิศ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งบริหาร : ประธานสาขา
email : ball_tuba@yahoo.com           
โทร : 062-8149152


อาจารย์วัชระ แสนเดช

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์เทอดพงศ์ วรรณวงค์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


รศ.พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคม
สาขาวิชาสังคมอาจารย์นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งบริหาร  : ประธานสาขา

email : Kps.nitipat@gmail.com         

โทร : 096-9064679


รศ.สุทิน สนองผัน

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ ธนัชพรพงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์จิตคุปต์ ละอองปลิว

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์วิธัญญา แซ่ล้อ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย


ผศ.ปุณย์จรีย์ สรสีสม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : ประธานสาขาวิชา
email : puncharee82@hotmail.com
โทร : 086-8016805


ผศ.ดร.ไพบูลย์วรรณ จิตพัฒนกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


ผศ.ปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


ผศ.กษริน วงศ์กิตติชวลิต

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


ผศ.วรรณนิสา ปานพรม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ศิริพร งามขจิต

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำอาจารย์ประจำสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่
สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจอาจารย์ ดร.นภธีรา จวอรรถ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งบริหาร : ประธานสาขา

email : nopthira.j@gmail.com    

โทร :  086-3934130   


ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

ตำแหน่ง   : อาจารย์ประจำ


ผศ.ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์

ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ดุจปรารถนา อรุณฉาย

ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ ดร.โอภาส หรสิทธิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ ดร.กานต์ณรงค์ สอนสกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์พิเชฐ สัตย์วินิจ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าศูนย์ภาษาและงานวิเทศสัมพันธ์


อาจารย์ศราวุฒิ บุตรดาวงค์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดี

เบอร์โทรศัพท์ : 032-720545

มือถือ : 0867511110

อีเมล : o_off22@hotmail.com

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการชุมชน
สาขาวิชาการจัดการชุมชน

           


อาจารย์ภาณิกานต์ คงนันทะ

ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งบริหาร : ประธานสาขา

email : panikarn.sue@gmail.com     

โทร : 087-4808772


ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ ดร.ประภัสสร มีน้อย

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม


อาจารย์เนตรตะวัน โสมนาม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดี

เบอร์โทรศัพท์ : 032-720545

มือถือ : 091-8862937

อีเมล : nettawansom@mcru.ac.th


อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ  เจริญลักษณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อาจารย์ ดร.ยุทธจักร งามขจิต

ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งบริหาร  : ประธานสาขาวิชา

email : muk631@hotmail.com       
โทร : 086-5908271


ผศ.ดร.จีรญาน์ นิลทองคำ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ประสิทธิ์ โสมนัส

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งบริหาร   : คณบดี

เบอร์โทรศัพท์ : 032-720545

มือถือ : 0997826993

อีเมล : tanapoom244@gmail.com


อาจารย์วัลภา รัศมีโชติ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์วชิรวัชร งามละม่อม

ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์อาจารย์ ดร.ณัชญากัญจน์ รัตนวรกานต์
ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : ประธานสาขาวิชา
email : nashayagal@gmail.com
โทร : 061-2949955


ผศ.ดร. เชาวลิต สมพงษ์เจริญ

ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ


ผศ.ชดาทิพ ศุภสุวรรณ

ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ ดร.สมชาติ เกตุพันธ์

ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ


ผศ. ยุพยงค์ วิงวร

ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ


อาจารย์สุธี อังศุชัยกิจ

ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ ร.ต.ท.ธีรพันธ์ ก๋ำดารา

ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ