IMG-LOGO
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุมสัญจรพบปะคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุมสัญจรพบปะคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

by fhsmcru - 21 Jun 2022 134 Views
IMG IMG

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุมสัญจรพบปะคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาจารย์ดร.ธนภูมิ ชาติดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 อาคารคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งอธิการบดีฯได้แลกเปลี่ยนนำเสนอประวัติการก่อตั้งและวิวัฒนาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมแลกเปลี่ยนประเด็นเด็นต่างๆ ในการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ SWOT จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของคณะด้านต่างๆของคณะวิทยาการจัดการ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาของคณะในปีงบประมาณ 2566 การทำความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชนและเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอน              ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆร่วมกับคณะผู้บริหารในการพัฒนาการศึกษาที่ตอบโจทย์พื้นที่กับสถานการณ์และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ที่จะมีการขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัย         และการหารือเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนในการดูแลนักศึกษาในปีการศึกษา 2565