IMG-LOGO
หน้าหลัก กิจกรรม โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น ปี 2566

กิจกรรม

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น ปี 2566

by fhsmcru - 20 Nov 2022 59 Views
IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพเพื่องานสาธารณะ  ระหว่างวันที่ 17-19 และ 21-24 และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ อำเภอจอมบึง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อรองรับการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และเพื่อให้เกิดความรักและเสริมสร้างความสามัคคีชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ชลธิชา พันธ์สว่าง และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์เนตรตะวัน โสมนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง???????? #โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น2566 #เทศบาลจอมบึง #หมู่1บ้านเกาะหนองบ้านเก่า