IMG-LOGO
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 - 2562 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 - 2562 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

by fhsmcru - 13 Sep 2022 60 Views
IMG

ประชาสัมพันธ์การรับปริญญาบัตร

สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ปีการศึกษา 2560 - 2562

 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

สามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตร ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 - 19 ธันวาคม  2565 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

(หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท)

ติดต่อรับด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

ทั้งนี้ หากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทน (แนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 032-720536 ต่อ 1090

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ

https://drive.google.com/file/d/10igqT9MO9T5Au8Wg9y7HrYUP93ZBkXLk/view?fbclid=IwAR1DjMCcfWjkKXHxou3VgFAOGjQO92xxsYEWQ6c5sUeRxeuAZuFAVcZx1ik