IMG-LOGO

คณะกรรมการบริหารคณะฯ

คณะกรรมการบริหารคณะฯ

อาจารย์ ดร.ธนภูมิ   ชาติดีประธานกรรมการ
อาจารย์เนตรตะวันโสมนามกรรมการ
อาจารย์ ดร.ชนกพรขาวคำกรรมการ
อาจารย์ ศราวุฒิบุตรดาวงค์กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณย์จรีย์สรสีสมกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์สุกแก้วมณีกรรมการ
อาจารย์ ดร.ณัชญากัญจน์รัตนวรกานต์กรรมการ
อาจารย์ ดร.ยุทธจักรงามขจิตกรรมการ
อาจารย์นิติพัฒน์แก้วประสิทธิ์กรรมการ
อาจารย์ธีระวัฒน์วรรณเลิศกรรมการ
อาจารย์ณัฐปภัสร์พงษ์โพนเพ็กกรรมการ
อาจารย์ภาณิกานต์คงนันทะกรรมการ
นางสาวอรพรรณปลื้มประดิษฐ์กรรมการ
นางสาวพิมพิกาอุทัยแสนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ