IMG-LOGO

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/กล่องรับความคิดเห็น

ร้องเรียนผ่านช่องทางของคณะฯ

ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านคณบดี ธนภูมิ


ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์

> ช่องทางการร้องเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกาศเจตนารมณ์ จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการตามนโยบาย ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปรงใสในหน่วยงาน
 

 พบเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
  งานวินัยและนิติการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 ภายในวันและเวลาทำการ
 ตั้งแต่เวลา 8.30 -12.00 น. 13.00 – 16.30 น.
  สามารถส่ง E-Mail มาได้ที่ admin.law@mcru.ac.th


ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์หรือจดหมาย
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
  ส่งหนังสือร้องเรียนมาที่
 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
 จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการร้องเรียน
  ร้องเรียนผ่านเบอร์โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1066
 ภายในวันและเวลาทำการ
 ตั้งแต่เวลา 8.30 -12.00 น. 13.00 – 16.30 น.


ร้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ช่องทางอื่นๆ
 ร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่  เช่น ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนย์บริการประชาชน

เปิดรับทุกความคิดเห็นของท่าน

        เปิดรับทุกความคิดเห็นของท่าน