IMG-LOGO

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

เดิมเรียกว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ต่อมาในปี


พ.ศ.2519 วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้จัดแบ่งส่วนราชการภายใน โดยแบ่งคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ออกเป็น 12 ภาควิชา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2519 คือ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาปรัชญาและ ศาสนา ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาสหกรณ์ ภาควิชาศิลปศึกษา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง ภาควิชาสังคมวิทยา และภาควิชาภูมิ- ศาสตร์ ล่วงมาจนกระทั่ง


พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครูฉบับที่ 2 ประกอบกับได้ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวัน ที่ 12 มีนาคม 2530 แบ่งคณะวิชาของวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงออกเป็น 4 คณะวิชา โดยเพิ่มคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้นมาส่งผลให้คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องโอน ภาควิชาสหกรณ์ไปสังกัดคณะวิทยาการจัดการ จึงเหลือภาควิชาที่สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 ภาควิชา ในช่วงที่เรียกว่าคณะวิชานี้ ผู้บริหารสูงสุดของคณะวิชาก็คือ หัวหน้าคณะวิชา หัวหน้าคณะวิชาคนแรก ก็คือรองศาสตราจารย์ชัชวาล ศรีจันทรโคตร การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี


พ.ศ. 2538 เมื่อวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้เปลี่ยนเป็น สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2538 ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงหลายประการด้วยกัน เช่น ยกสถานะจาก วิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดก็เปลี่ยนจากตำแหน่งอธิการเป็นอธิการบดี คณะวิชาเปลี่ยน เป็นคณะ จากจุดนี้จึงเกิดเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้บริหารคณะก็เปลี่ยนจากหัวหน้าคณะเป็น คณบดีและที่สำคัญส่งผลให้สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสามารถทำการเรียนการสอนได้ถึงระดับปริญญาเอก ในช่วงปลายปีการศึกษา


พ.ศ.2541 สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ยกเลิกการบริหารวิชาการแบบภาควิชามา เป็นการบริหารวิชาการในรูปของโปรแกรมวิชา ซึ่งส่งผลให้การบริหารงานวิชาการของคณะอยู่ในรูปของโปรแกรมวิชา และมีสำนักงานเลขานุการคณะเป็นหน่วยสนับสนุน คณะได้เริ่มให้ความสำคัญและจัดทำระบบมาตรฐานเพื่อการ ประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 โดยการกำหนดให้คณาจารย์ในคณะ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วม กันกำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของ คณะและได้มีการปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง แต่ส่วน ใหญ่ก็ไม่แตกต่างจากที่ร่วมกันกำหนดไว้แต่เดิมมากนัก การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้มีการยกสถานะของ สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ


พ.ศ. 2547 ที่มีประกาศให้แบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ออกเป็น 9 หน่วยงาน คือ 4 คณะ 4 สำนักและ 1 สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการ จัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถาบันวิจัยและพัฒนา การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ส่งผลให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสถานภาพสูงขึ้น คือ มีสถานะเป็นกองเมื่อเทียบ กับหน่วยราชการทั่วไป จึงมีความคล่องตัวและเป็นอิสระมากขึ้น ในการดำเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การสอนหรือ การผลิตบัณฑิตการวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม