IMG-LOGO

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคม

สาขาวิชาสังคมอาจารย์นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งบริหาร  : ประธานสาขา

email : Kps.nitipat@gmail.com         

โทร : 096-9064679


รศ.สุทิน สนองผัน

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ ธนัชพรพงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์จิตคุปต์ ละอองปลิว

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์วิธัญญา แซ่ล้อ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ