IMG-LOGO

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา

สาขาวิชาศิลปศึกษาผศ.ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งบริหาร : ประธานสาขา

email : maskcy28@hotmail.com         

โทร : 089-7366256


ผศ.ปรียาพร ทองผุด

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


ผศ.ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ชัชวาล อินทรปาลิต

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์พาสนา แดงจันทร์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ