IMG-LOGO

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่

สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจอาจารย์ ดร.นภธีรา จวอรรถ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งบริหาร : ประธานสาขา

email : nopthira.j@gmail.com    

โทร :  086-3934130   


ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์

ตำแหน่ง   : อาจารย์ประจำ


ผศ.ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์

ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ดุจปรารถนา อรุณฉาย

ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ ดร.โอภาส หรสิทธิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ ดร.กานต์ณรงค์ สอนสกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์พิเชฐ สัตย์วินิจ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าศูนย์ภาษาและงานวิเทศสัมพันธ์


อาจารย์ศราวุฒิ บุตรดาวงค์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดี

เบอร์โทรศัพท์ : 032-720545

มือถือ : 0867511110

อีเมล : o_off22@hotmail.com