IMG-LOGO

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

สาขาวิชาดนตรีอาจารย์ธีระวัฒน์ วรรณเลิศ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งบริหาร : ประธานสาขา
email : ball_tuba@yahoo.com           
โทร : 062-8149152


อาจารย์วัชระ แสนเดช

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


อาจารย์เทอดพงศ์ วรรณวงค์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ


รศ.พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ