IMG-LOGO

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์อาจารย์ ดร.ณัชญากัญจน์ รัตนวรกานต์
ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ
ตำแหน่งบริหาร : ประธานสาขาวิชา
email : nashayagal@gmail.com
โทร : 061-2949955


ผศ.ดร. เชาวลิต สมพงษ์เจริญ

ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ


ผศ.ชดาทิพ ศุภสุวรรณ

ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ ดร.สมชาติ เกตุพันธ์

ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ


ผศ. ยุพยงค์ วิงวร

ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ


อาจารย์สุธี อังศุชัยกิจ

ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ


อาจารย์ ร.ต.ท.ธีรพันธ์ ก๋ำดารา

ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ