IMG-LOGO

สำนักงานคณะ

บุคลากรในสำนักงานนายสวงค์ พ่อค้า

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดี


นางสาวสุนิสา สิงแสง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


อัจฉรา โกญจนาท

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา


นางสาวพรอาภา สุวรรณสิทธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวพรรวินท์ ธรรมมานุกิจเจริญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา


นายครรชิต สระทอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวอรพรรณ ปลื้มประดิษฐ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวศิริรัตน์ บุรีรัตน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา


นางสาวพิมพิกา อุทัยแสน

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา