ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิด พ.จ.น.ก.ครั้งที่ 42
วันที่ - จำนวนผู้อ่าน 16

คณะผู้บริหารปัจจุบัน

ผศ.ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ.ดร.ยุทธจักร งามขจิต
รองคณบดีฝ่ายวางแผน นโยบาย และงานประกันคุณภาพ
ผศ.พิเชฐ สัตย์วินิจ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.ยุพยงค์ วิงวร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ