ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารปัจจุบัน

ผศ.ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ.ดร.ยุทธจักร งามขจิต
รองคณบดีฝ่ายวางแผน นโยบาย และงานประกันคุณภาพ
ผศ.พิเชฐ สัตย์วินิจ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.ยุพยงค์ วิงวร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ