ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารปัจจุบัน

อาจารย์ ดร. ธนภูมิ ชาติดี
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์