ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
วันที่ 2020/Jul/21 14:48 จำนวนผู้อ่าน 17
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 2020/Jun/23 11:27 จำนวนผู้อ่าน 95

คณะผู้บริหารปัจจุบัน

ผศ.ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ.ดร.ยุทธจักร งามขจิต
รองคณบดีฝ่ายวางแผน นโยบาย และงานประกันคุณภาพ
ผศ.พิเชฐ สัตย์วินิจ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.ยุพยงค์ วิงวร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ